Welcome To www.panatdasay.blogspot.com เพื่อนๆช่วยเข้ามาติชมและแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ^^

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๗๔/๒๕๕๕ ระดมความคิดใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมระดมความคิด เรื่อง "แนวทางการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางด้านการศึกษา" เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมกำแหง พลางกูร

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ (ก)(๓) ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ที่จบสาขาวิชาชีพอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ที่มีความรู้สามารถเป็นครูได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียนปริญญาด้านการศึกษาอีก ๑ ปี

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ปัญหาขาดครูโดยเฉพาะในสาขาวิชาขาดแคลน ส่วนหนึ่งมาจาก พ.ร.บ.สภาครูฯ ได้กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้น รมว.ศธ.จึงต้องการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.สภาครูฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่งเข้ามาประกอบวิชาชีพครูได้ โดยเฉพาะมาตรา ๔๔ (ก)(๓) ที่ต้องปรับแก้ เพื่อเปิดช่องให้คณะกรรมการคุรุสภากำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แตกต่างจากข้อบังคับเดิมได้ หากมีเหตุผล และความจำเป็น หรือหากแก้กฎหมายไม่ได้ เพราะอาจมีขั้นตอนยุ่งยาก และต้องใช้เวลานาน ก็อาจจะออกเป็นกฎ หรือประกาศ ศธ.เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งสภาการศึกษาจะรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ รมว.ศธ.ภายใน ๑ เดือน
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
สำหรับมาตราที่เกี่ยวข้องในการปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ มีดังนี้
  • าตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง และ (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยลักษณะต้องห้าม มีดังนี้ (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  • มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น